Świadczymy usługi związane z legalizacją pobytu cudzoziemców w Polsce. Pomagamy w uzyskaniu pozowolnie na pobyt w Polsce, karty pobytu w Polsce.Zezwolenie na pobyt w Polsce Katowice, karta pobytu w Polsce

Procedury zmierzające do uzyskania karty pobytu w Polsce są skomplikowane. Potrzebne jest zgromadzenie wielu dokumentów, załatwienie formalności w urzędach. Cudzoziemiec, który chce pozostać na terytorium Polski na dłuższy okres powinno stosować się do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (adres), lub mają miejsce zamieszkania w Polska o pozwolenie na pobyt czasowy. Zezwolenie wydane wpisuje się do karty pobytu. Okres ważności wynosi dwa lata i może być przedłużone na kolejne dwa lata.

Karta pobytu jest dokumentem, który potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu w Polska. Ponadto, dokument podróży uprawnia do wielokrotnego przekraczania granicy Polski bez wizy. Zezwolenie na pobyt i karty pobytu cudzoziemiec może otrzymać tylko wtedy, gdy udowodni, że pobyt na terytorium Polski jest uzasadnione.

Nasza firma udzieli pomocy Państwu w takich sprwach jak:
- informacja o tym jakie dokumenty należy przygotować,
- pomoc w wypełnieniu wniosków,
- zlecenie tłumaczeń przysięgłych,
- dokonanie opłat wymaganych przez urzędy państwowe,
- złożenie dokumenty w urzędach i nadzorowanie przebiegu sprawy,

likwidacja spółki Katowice, rodzaje spółek kapitałowych